ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

 • “Ταξίδεψε με τις Μούσες”

   

  Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΛΙΝΤΑ ΕΠΕ»  με έδρα την οδό Λέκκα 21, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, 57013, Θεσσαλονίκη,  με ΑΦΜ 099801977/ ΔΟΥ  A’  Θεσσαλονίκης, εκπροσωπούμενη νομίμως από τον Σωτηριάδη Ιωσήφ  (εφεξής ο « Διοργανωτής»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της, προκηρύσσει σειρά διαγωνισμών με την ονομασία “Ταξίδεψε με τις Μούσες” (εφεξής οι « Διαγωνισμοί»), οι οποίοι θα διενεργηθούν δια του διαδικτυακού της τόπου www.melimuses.gr  (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

  1. Αντικείμενο/ Σκοπός των Διαγωνισμών: Θα διοργανωθούν διαδοχικώς εννέα (9) διαγωνισμοί, ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Σε κάθε διαγωνισμό θα αναδεικνύονται: α] ένας (1) νικητής από κλήρωση, μεταξύ όσων συμμετεχόντων θα έχουν απαντήσει σωστά στις τρεις (3) τεθείσες ερωτήσεις σχετικές με το οδοιπορικό βίντεο β] ένας (1) νικητής από κλήρωση μεταξύ όλων των λοιπών συμμετεχόντων, ανεξαρτήτως ορθότητος απαντήσεων, εξαιρουμένου του πρώτου νικητή. Αναλυτικά, οι όροι των διαγωνισμών αναπτύσσονται στο άρθρο 7 του παρόντος.   
  2. Δικαίωμα Συμμετοχής στους Διαγωνισμούς.Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών (εφεξής οι « Συμμετέχοντες»), που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
  3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής Εταιρίας «3DS», οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς τους μέχρι δεύτερου βαθμού.
  4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Η διάρκεια κάθε Διαγωνισμού (εφεξής η «Διάρκεια») θα είναι 30 ημέρες, με αρχή την ημέρα προβολής του εκάστοτε βίντεο-οδοιπορικού.
  5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όρων 2 και 3 του παρόντος, οποιοσδήποτε επιθυμεί θα μπορεί να συμμετάσχει σε καθένα από τους Διαγωνισμούς  (εφεξής ο «Συμμετέχων») ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα: Επισκεπτόμενος το Διαδικτυακό Τόπο (www.melimouses.gr) ο Συμμετέχων θα εισάγει: α) όνομα, (β) επώνυμο, (γ) κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, (δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail), (ε) ημερομηνία γεννήσεως. Θα δηλώνει επίσης ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται. Δια της συμμετοχής του, ο Συμμετέχων παρέχει την συγκατάθεσή του προκειμένου, σε περίπτωση αναδείξεώς του ως νικητή,  να χρησιμοποιηθεί το όνομά του για προωθητικές ενέργειες προϊόντων του Διοργανωτή. Αφού ο Συμμετέχων παρακολουθήσει το σχετικό βίντεο, θα του τίθενται τρεις ερωτήσεις σχετικές με τον βίντεο-οδοιπορικό.  Εφόσον απαντήσει σωστά και στις τρεις, καταχωρείται στην σχετική κατάσταση η οποία τηρείται με ευθύνη του Διοργανωτή, για την κλήρωση δια της οποίας θα αναδειχθεί ο πρώτος νικητής. Όλοι οι Συμμετέχοντες καταχωρούνται και σε δεύτερη κατάσταση για την κλήρωση δια της οποίας, εξαιρέσει του πρώτου νικητή, θα αναδειχθεί ο δεύτερος νικητής. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας μόνο συμμετοχής σε κάθε διαγωνισμό.  Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.
  6. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.
  7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Η κλήρωση θα διενεργείται μέσα σε χρονικό διάστημα  δεκαπέντε (15) ημερών από την λήξη της προβολής του εκάστοτε βίντεο-οδοιπορικού και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται έγκαιρα από τα social media της εταιρείας μας για την ακριβή ημερομηνία και ώρα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται από τα social media της εταιρείας. Τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων που απάντησαν σωστά στις τρεις ερωτήσεις, θα εισαχθούν σε αρχείο excel και με κλήρωση θα αναδειχθεί ο πρώτος νικητής. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται μέσω του εργαλείου random.org  κατά το οποίο το σύστημα επιλέγει τυχαία ένα αριθμό, ο οποίος θα αντιστοιχεί στο excel των διαγωνιζομένων.  Εν συνεχεία, τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων, πλην εκείνου του πρώτου νικητή, θα εισαχθούν επίσης σε αρχείο excel και με τον ίδιο τρόπο θα επιλεγεί ο δεύτερος νικητής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
  8. Δώρα: Κατά την σειρά της αναδείξεώς τους από την κλήρωση, οι νικητές θα λάβουν τα εξής δώρα:

   α] Ο πρώτος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι τριών ημερών/ δύο διανυκτερεύσεων για δύο άτομα  στον προορισμό στον οποίο πραγματοποιείται το σχετικό με το θέμα του διαγωνισμού οδοιπορικό, με διαμονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, με ημιδιατροφή. Επίσης παρέχεται ένα συμβολικό ποσό της τάξης των 150 € για έξοδα προσωπικής χρήσης . Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μετάβασης και επιστροφής. Η ακριβής ημερομηνία του ταξιδιού επιλέγεται από τον νικητή, με όριο τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της κλήρωσης,  υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερωθεί σχετικά ο Διοργανωτής προ τριμήνου.

  β] Ο δεύτερος  νικητής κερδίζει μια συλλεκτική κασετίνα από την Premium σειρά Τοπωνυμιακών μελιών «ΜΕΛΙ ΜΟΥΣΕΣ», με πληρωμένα τα έξοδα αποστολής.  

  1. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στους Διαγωνισμούς ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στους Διαγωνισμούς για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

   (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους,                    (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον υποψήφιο συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός της Διάρκειας κάθε Διαγωνισμού.

  1. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων: Οι νικητές κάθε Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο www.melimuses.gr, και θα ενημερώνονται τηλεφωνικά ή/και μέσω e-mail για το δώρο τους από τον Διοργανωτή, μέσω του αριθμού ή/και e-mail που έχουν καταχωρήσει στον Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών. Οι νικητές θα πρέπει να έχουν δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχονται το Δώρο τους μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης στην οποία αναδείχθηκαν νικητές, διαφορετικά αυτό θα κατακυρώνεται στον πρώτο επιλαχόντα κατά τη σειρά κλήρωσής του, ο οποίος και θα πρέπει μέσα σε τέσσερις ημέρες από την ανάδειξή του να το αποδεχθεί με την υπογραφή και αποστολή στον Διοργανωτή, διαφορετικά θα κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του την ίδια ημέρα. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο εκάστου  Διαγωνισμού είναι μη μεταβιβάσιμα και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
  2. 11. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω για τους νικητές, το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου του Διοργανωτή.
  3. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη εάν οι νικητές αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να αποδεχθούν το Δώρο τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας του Διοργανωτή, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.
  4. Ευθύνη του Διοργανωτή. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά στην απόδοση των Δώρων του Διαγωνισμού.  
  5. Ο Διοργανωτής, στο πλαίσιο των Διαγωνισμών ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.
  6. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους του παρόντος καθώς και την πολιτική προστασίας απορρήτου του Διοργανωτή οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.melimuses.gr. Επίσης, με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, o συμμετέχων αποδέχεται  ότι ο Διοργανωτής λαμβάνει γνώση των δηλούμενων ατομικών δεδομένων του.
  7. Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.
  8. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη, ποινική ή αστική, προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.
  9. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ειδικά όσον αφορά στα στοιχεία που συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής, δεν παραβιάζονται κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων.
  10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταχωρηθεί η συμμετοχή τους στα ηλεκτρονικά συστήματα του Διοργανωτή. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
  11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
  12. Οι Συμμετέχοντες, δια της δηλώσεως συμμετοχής τους, παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση στο Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα του Διοργανωτή και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, YouTube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια ή συνεπεία του Διαγωνισμού καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι νικητές, εικονιζόμενοι ή μη, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.
  13. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τον Διοργανωτή ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τον Διοργανωτή.
  14. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο +30 2310 680 512, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 11:00 έως τις 15:00.
  15. Προσωπικά Δεδομένα.

  24.1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, ημερομηνία γεννήσεως. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

  24.2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των Νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους Νικητές.

  24.3. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

  24.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  24.5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, την απόδοση και αξιοποίηση των Δώρων. Κατ΄εξαίρεση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα συνεχίσει να τηρείται προς τον σκοπό της ενημέρωσης για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή, εκτός εάν ο Συμμετέχων ζητήσει την διαγραφή του.

  24.6. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

  24.7. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

  24.8. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

  24.9. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία επωνυμία «ΜΕΛΙΝΤΑ ΕΠΕ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

  1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν δικαίωμα στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα του Διοργανωτή.
  2. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
  3. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή.
  4. 28. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου melimuses.gr.